مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات Management of ICT

تعریف فناوری

ترکیبی از مهارتها ، تواناییها ، دانش و ابزارها برای تبدیل یا تغییر مواد خام به اجناس ارزشمند یا خدمات

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات

سرعت و دقت

اجزای فناوری اطلاعات و ارتباطات

 1. اطلاعات : مجموعه ای از نرم افزارها، سخت افزارها، مغز افزارها – نوعی نوآوری و فن آوری ، یک استراتژی است – استفاده از ابزارها با استفاده از انسان
 2. ارتباطات ، نحوه پیشرفته ارتباطات ICT است

تعریف فناوری اطلاعات

مجموعه ای از سخت افزارها ، نرم افزارها وفکر افزارها که باعث می شود داده های خام پردازش شده و تبدیل به اطلاعات شود.

مراحل فناوری اطلاعات

۱-جمع اوری اطلاعات/ تولید

۲-سازماندهی/ پردازش

۳-ذخیره سازی/ بایگانی

۴-بازیابی

۵-انتشار و انتقال

کاربرد و مزایای فناوری

۱-توسعه اقتصادی

۲-کنترل

۳-نظم

۴-سرعت

۵-دقت

تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری های پیشرفته نحوه ارتباط و انتقال داده ها در سامانه های مخابراتی

اجزای فناوری اطلاعات

۱-نیروی انسانی

۲-تجهیزات

۳-منابع اطلاعاتی

۴-بودجه یا سرمایه

زیر ساختهای فناوری اطلاعات

۱-زیرساختهای فنی

۲-زیرساختهای حقوقی و قانونی

۳-زیرساختهای امنیتی (اعتماد)

۴-زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی

دلایل عدم موفقیت در استفاده و عدم گسترش فناوری در سازمانها

۱-عدم استفاده از تکنولوژی در جامعه اطلاعاتی(عدم توجیه افراد برای حرکت به سمت دهکده جهانی)

۲-ترس از بیکاری

۳-ترس از هزینه های زیاد به علت کمبود سرمایه و الویت بندی بودجه

۴-شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی(اختلاف طبقاتی در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی)

۵-رقابت در کسب و کار

دهکده جهانی

در دهکده جهانی که خواه ناخواه به سمت آن در حرکت هستیم هر شخصی به حقوق شهروندی خود آشناست و تخطی نمی کند بنابراین استانداردها رعایت می شود استانداردهایی مثل استانداردهای اخلاقی جرا که ارزشها همه جا یکسان است مثل صداقت،مهربانی و… و هر شخصی بر اساس فرهنگ و اعتقادات و باورهای خود استانداردها را رعایت می کند پس قومیتها از بین نمی روند نتیجه آنکه رقتارهای انسانها به تعادل می رسد.

هدف رعایت استانداردها است مثل صداقت،مهربانی و…

ابزارها تکنولوژی ، فرهنگ ، اعتقادات و باورها) است.

نکته: علت همه سوء تفاهم ها و سوء رفتارها ناشی از عوض شدن جای هدف و ابزارها است.

_ به دیگران اجازه دهید خارج از چهارچوب شما عمل کنند_

راههای جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکاری ناشی از استفاده از فناوری در سازمانها

برای کنترل بیکاری ناشی از استفاده از فناوری در سازمانها کنترل انسانی نیاز است و آموزش تخصصی و ارتقائ شغلی افراد (مدیران،  کارکنان عملیاتی)، پرسنل بخشIT و کامپیوتر} باعث می شود از تجربیات آنها برای استفاده از فناوری بکار گرفته شود.

 • هنگام کنترل سیستمها تجربیات افراد باعث تشخیص نقص سیستمها و تجهیزات مربوط به فناوری می شود
 • هنگام کار با سیستمها تجربیات افراد باعث استفاده بهینه از فناوری در کار می شود
 • هنگام بروز مشکل در سیستم تا زمان رفع مشکل از تجربیات این افراد برای پیش برد سنتی کار استفاده می شود

تعریف سازمان

اجتماع دو یا چند نفر که به سمت هدف مشترک حرکت میکنند ، تقسیم وظایف با مسئولیت و اختیار را نیز دارد.

ارتباطات یک سازمان

۱-داخلی: روابط بین افراد-فرهنگ سازمانی

۲-خارجی: سازمانهای مختلف

عامل تفکیک سازمان ها (فرهنگ سازمانی)

استنباط مشترک اعضا از سازمان ( نحوه انجام کار و ارتباطات )

زمانیکه استانداردی وجود نداشته باشد ، استنباط وجود دارد و افراد بر اساس استنباط و حدس رفتار میکنند. یا به بیان دیگر اگر در سازمان تعریف استانداردی وجود نداشته باشد در سازمان استنباط بوجود می آید.

هدف مشترک اعضای سازمان باید برابر باشد با هدف کلی سازمان

انواع سازمان ها

 1. فرآیند محور(رضایت مشتری) : تنها کارهایی انجام میشود که جهت رضایت مشتری است.(مشتری-فرآیند-نتیجه)
 2. وظیفه محور(رضایت رئیس) : وظایف و مسئولیت ها پایه انجام کارهای سازمان هستند.(فعالیت-وظیفه)

انواع فعالیت های سازمان

صف: مستقیما در تامین هدف سازمان تاثیر میگذارد.

ستاد: غیر مستقیم در تامین هدف سازمان تاثیر میگذارد.

تعریف فرآیند

گروهی از وظایف هم محور که با هم ، هم پیوند هستند و نتایجی مشترک ایجاد میکنند یا به بیان دیگر گروهی از وظایف هم پیوند که با هم نتایجی مشترک ایجاد میکنند

مکانیزاسیون یک فرآیند

۱-مراحل و فرآیندهای انجام کار

۲-مشکلات در حین کار و نحوه رفع

۳-ویژگی های سیستم

فرآیند کسب و کار

فعالیت هایی که ایجاد ارزش برای مشتری می کند

هدف از ارائه خدمات ایجاد ارزش است.

ارزش از دیدگاه مشتری

۱-تضمین تحویل

۲-مطلوبیت (جذابیت)

باید توجه داشت جذابیت برای هر فرد و در هر مرحله از زمان ممکن است متفاوت باشد

انواع فرایندها

۱-پشتیبانی

۲-عملیاتی

۳-مدیریتی

مدیریت فرایند کسب و کار

طراحی ، اجرا ، بهبود فعالیت های بین وظیفه ای است که باعث پیوند اشخاص ، سیستم های اطلاعاتی و شرکای تجاری می شود.

مدیریت

به معنای اداره امور(هدایت توانمندیها و کنترل نقاط ضعف)

مدیریت فتاوری

اداره ی مهارتها ، تواناییها ، دانش و ابزارها برای تبدیل یا تغییر مواد خام به اجناس ارزشمند یا خدمات

مدیریت فتاوری اطلاعات

اداره ی مجموعه ی سخت افزارها ، نرم افزارها و فکر افزارها که باعث می شود داده های خام پردازش شده و تبدیل به اطلاعات شود.

سطوح مدیریت

۱-مدیران ارشد

۲-مدیران میانی

۳-مدیران عملیاتی

وظایف مدیر

۱-برنامه ریزی و تصمیم گیری

۲-سازماندهی کارها

۳-ایجاد هماهنگی

۴-کنترل

۵-رهبری

برنامه ریزی

۱-کوتاه مدت

۲-میان مدت

۳-بلند مدت

عواملی که باید بررسی شود که برنامه های استراتژیک سازمان به وقوع بپیوندد

۱-محیط داخلی: نقاط قوت و ضعف (در افراد یا منابع)؛ آگاهی  و کنترل در این زمینه ها باعث ایجاد مزیت رقابتی می شود

۲-محیط خارجی: مزیت ها و فرصتها و تهدیدات

تعریف استراتژی(راهبرد)

فعالیت های تامین کننده هماهنگی بین منابع و قابلیتهای سازمان با محیط بیرونی(فرصتها و تهدیدات)

برنامه استراتژیک

آماده سازی سازمان برای پاسخگویی مناسب به تغییرات محیط داخلی و خارجی در جریانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

سند استراتژیک

برنامه کلان سازمان(بدون جزئیات) است با هدف هماهنگ کردن تمام اقدامات در راستای برنامه های کلان جامعه .

سند استراتژیک فناوری اطلاعات

شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات است که با مطالعات تحلیلی و تطبیقی وضعیت مطلوب را ارائه می نماید.

مواردی که باید حداقل هر ۵ یا ۶ سال یکبار در هر شرکت یا سازمان بازبینی شود

۱-چشم انداز (آرمان): تصویر آینده VISION

۲-ماموریت (وظیفه)

۳-رسالت : چهارچوبها (تعهدات، مسئولیت ها و خط قرمز)

چرخه برنامه ریزی

چرخه برنامه ریزی
چرخه برنامه ریزی

اصول برنامه ریزی

۱-تشخیص استاندارد ها

۲-تعیین معیار ارزیابی

۳-ارزیابی مداوم

۴-اندازه گیری فاصله تا هدف

مهندسی مجدد فرابندهای کسب و کار BPR
مهندسی مجدد فرابندهای کسب و کار BPR

عکس العمل سازمانها در مقابل عدم موفقیت در استفاده و گسترش فناوری اطلاعات در سازمانها

۱-ارتقاء سیستم ها : استفاده از سیستم های مدیریت استراتژیک

۲-حرکت از فرایند مداری به مشتری مداری

۳-اجرای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR)  که باعث تحول بنیادین در فرایند کسب و کار می شود.

۴- اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) که باعث تغییرات تدریجی  و بهبود مستمر فرایندها می شود.

۵-سفارشی سازی

۶-اتحادهای کاری (همکاری با رقبا)

۷-تجارت الکترونیک

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار  BPR(Business Process Reengineering) تغییرات اساسی و بنیادین در سازمان است.

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار باعث حرکت سازمان از وظیفه گرایی به فرایند گرایی (سپس مشتری مداری) می شود.

برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار ، بازبینی فرایندهای کسب و کار هر۵ سال در موارد زیر باید انجام شود:

۱-چشم انداز

۲-اهداف

۳- رسالت

۴-ماموریت و وظیفه

۵-برنامه ها

ویژگیهای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار BPR

۱-تغییرات بنیادین

۲-آغازکننده

۳-تسهیل کننده

۴-توانمند ساز

تغییرات بنیادین به دلیل تغییرات نیاز بشری بر اساس تولید نیازهای جدید مشتری بدلیل تغییرات در موارد زیر انجام می شود:

۱-جریانات سیاسی

۲-جریانات اجتماعی

۳-جریانات فرهنگی

۴- جریانات اقتصادی

با تغییر جریانات در حرکت به سمت دهکده جهانی به رعایت استانداردها ناچار هستیم که خود موجب ارتقاء هویت انسانها می شود و تکامل نیازها را به همراه دارد و باعث تغییرنحوه استفاده از ابزارها می شود که فرهنگ اقتصاد تکنولوژی اطلاق می شود

باز اندیشی بنیادین بر اساس تشخیص نیازها صورت می گیرد.

از طرف دیگر شناخت نیاز مشتری از عوامل موفقیت در کسب و کار است.

هرم نیازها (هرم مازلو)

هرم مازلو (هرم نیازها)
هرم مازلو (هرم نیازها)

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هرم مازلو و کارکرد آن به مقاله مربوطه در همین سایت مراجعه فرمایید

مدل­هایِ کسب و کارِ Business Model  

به زبان ساده، این مفهوم بیان می کند که چگونه می خواهید از کسب و کارتان پول در بیاورید.

مدل­هایِ کسب و کارِ شرکت‌ها یکی از عوامل اصلی در میزان موفقیت عملکرد آنها است. این مدل‌ها که در واقع چارچوبی برای کسب درآمد هستند، به سه پرسش کلیدی در مورد شرکت‌ها پاسخ می‌دهند: کدام فعالیت­ها، چگونه و چه وقت باید انجام شوند؟

مدل کسب و کار ابزاری مفهومی است که شامل مجموعه بزرگی از عناصر و روابط بین آنهاست که منطق تجاری یک شرکت را بیان می کند. توصیف است از ارزشی که یک شرکت به یک یا چندین بخش از مشتریان ارایه می کند و توصیف معماری شرکت و شبکه ای از شرکای آن شرکت است برای خلق، بازاریابی و تحویل سرمایه این ارزش و ارتباط بصورتیکه جریان درآمدی سود زا و ثابت به وجود آورد. “

یک مدل کسب و کار ( که البته گاهی اوقات از آن به نقشه یا طرح کسب و کار یاد می شود) ابزاری است که سازمان و بنگاه تجاری به وسیله آن می تواند درآمد و سود به دست آورد.
مدل کسب و کار در واقع خلاصه ای از روشی است که شرکت قصد دارد به مشتریان خود خدمات ارائه دهد و شامل برنامه ریزی در دو مرحله استراتژی (اینکه سازمان قصد دارد چه کاری انجام دهد) و پیاده سازی (اینکه سازمان چگونه طرح و برنامه خود را انجام خواهد داد) است.
در واقع مدل کسب و کار تشریح می کند که یک بنگاه تجاری چگونه:

 • مشتری خود را انتخاب کند
 • محصولات  و تفاوت های قابل ارائه را معرفی کند
 • برای مشتری منافع ایجاد کند
 • مشتری را پیدا و حفظ کند
 • وارد بازار شود (راهبردهای تبلیغی و راهبردهای توزیع)
 • اهداف آینده را معرفی نماید.
 • منابع سازمان را هماهنگ سازد.
 • سود به دست آورد

دو عامل که برای مدیریت درقرن ۲۱ نمی توانیم از آنها چشم پوشی کنیم

۱- استراتژی رقابت

۲- کاهش هزینه ها

کاهش هزینه خودیک سیاست رقابت صادراتی می باشد. برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کاربردن سیستم های اطلاعات مبنی بر فن آوریهای اطلاعت و ارتباطات ضروری می نماید.
مدیران امروز، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تعمیر و نگهداری و بازیابی گردد.

تغییرات سیستم های مدیریت وابزارهای کنترل در طول زمان

سیستم های مدیریت و ابزارهای کنترل درطول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات رامی توان درچهارزمینه کلی عنوان کرد:

۱-کنترل سنتی

۲-کنترل بروکراتیک

۳-کنترل کاریزماتیک 

۴-کنترل اینفورماتیک
در ساختاهای سنتی فئودالی، کنترل ازطریق سنت، ادراک واعمال می شد، مقامات کنترلی به طورسنتی و موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد. در وضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین رهبر و پیروان اعمال می گردید. دراین حالت، رهبران کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می کردند و پیروان نیزازآنها تبعیت می کردند زیرا آنها را قبول داشتند. در بروکراسی، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد، ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیرشخصی داشت و تبعیت از آن الزامی بود.

اینفوکراسی

در اینفوکراسی، کنترل ازطریق نرم افزارها اعمال می‌شود. مجموعه دانشها وآگاهیهای تخصصی، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هرنوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد. از سیستم های خبره، استفاده کند وبه تمامی دانشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود. بنابراین باتوجه به ویژگی خطیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیر این سیستم ها هم ارزش بسیار زیادی برخوردارند.

تعریف معماری

توصیفی فنی از یک سیستم، نشان دهنده ساختار اجزای آن و ارتباطات آنها و اصوا و قواعد حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان

تعریف معماری اطلاعات

یک چهارچوب یکپارچه برای ارتقا و نگهداری فناوری موجود و کسب فناوری اطلاعات جدید برای نیل به اهداف راهبردی سازمان و مدیریت منابع آن

معماری سازمانی

یک ساختار بنیادین یک سیستم با مولفه ها و روابط بین آنها و پشتیبانی آنها با محیط توسط قوانین و دستور العمل ها برای طراحی و تکامل

هم راستایی سیستم های کسب و کار و فرایندهای کسب و کار هدف هر سیستم اطلاعاتی در سازمان است

برنامه ریزی برای پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی : حرکت در هرم معماری سازمانی از قاعده به سمت راس هرم

همسویی بین استراتژی فناوری اطلاعات و کسب و کار

 حمایت استراتژی های فناوری اطلاعات از استراتژی های کسب و کار و برعکس

هرم معماری سازمانی

هرم معماری سازمانی
هرم معماری سازمانی

هدف اصلی مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان

سیستم پایدار و در حال تکامل اطلاعاتی

باید توجه داشت سیستم ها باید پایدار و در حال تکامل باشد هدف مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان که انتظار از سیستم اطلاعاتی سرعت و دقت است راحتی و کم کردن هزینه نیست.

ضرورت استفاده از یک سیستم اطلاعاتی

فقط سرعت و دقت

سازمان نوعی نظام است و  همان سیستم است

ویژگی های یک سیستم یا نظام (انتظاری که از یک سیستم داریم) 

 • نظم و قانون (وجود قوانین برای ایجاد نظم)
 • اجزا مکمل یکدیگر هستند
 • حرکت منسجم به سمت هدف مشترک از طریق هماهنگی بین اجزا
 • یکپارچگی

سیستم اطلاعاتی  طراحی شده برای تولید و جمع آوری و سازماندهی ذخیره و بازیابی و اشاعه و نشر اطلاعات در یک سازمان

هدف سیستم اطلاعاتی

انتقال اطلاعات

مکانیزم یک سیستم اطلاعاتی / نظام اطلاعاتی

انتقال اطلاعات  زمانی اتفاق می افتد که درک مطلب بوجود می آید که از طریق استفاده کننده بوجود می آید

بر اساس خروجی که از کاربر میگیریم و بازخورد را تحلیل کنیم و بررسی  کنیم که با استفاده از کنترل و مدیریت اطلاعات را سازماندهی میکنیم و قسمتهایی که مفید نیست را حذف میکنیم و قسمتهای ضعیف کار را پیدا میکنیم و میفهمیم که در کدام قسمت اصلاح نیاز دارد و از نقاط قوت خود استفاده میکنیم

کاربرد سیستم های اطلاعاتی در سازمان

انجام عملیات

کنترل عملیات

تصمیم گیری در سازمان

انواع سیستم های اطلاعاتی در سازمان

۱-سیستم پردازش تراکنش ،ثبت اطلاعات تراکنش روزانه و ایجاد اطلاعات جدید .

۲-سیستم اطلاعاتی مدیریت : تهیه گزارش های مدیریتی(برای هشدار در مورد مشکلات در حال وقوع) .

۳-سیستم کارکنان دانشی(Knowledge worker system) : وظیفه خلق ، سازماندهی و توزیع دانش .

۴-سیستم خبره : توانایی تصمیم گیری یک فرد خبره را تقلید کند .

۵-سیستم پشتیبانی و مدیریت ارشد : تولید گزارشها به شکل استاندارد و دارای نمودار .

۶-سیستم اطلاعات استراتژیک : استفاده خلاق از سیستم های اطلاعاتی در راستای پشتیبانی از استراتژیهای رقابتی شرکتدر نتیجه ایجاد مزیت رقابتی .

۷-سیستم برنامه ریزی مواد مورد نیاز شامل:

 • پیش بینی و برنامه ریزی زمان و مواد مورد نیاز
 • پیش بینی و برنامه ریزی مالی)

۸-سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برای یکپارچگی کلیه فرایندها و سیستم های موجود

سیستمهای اطلاعاتی

تمرکزنوع سیستم
محاسبات در حد   TransactionTPS
ارائه گزارشات مختلف مدیریتیMIS
پشتیبانی تصمیم در موارد مورد نظرDSS
ارائه اطلاعات برای کنترلهای اجرایی مدیریتیEIS

سیستمهای  ES

سیستمهایی است که با بهره گیری از دانش و استنتاج شبیه یک فرد خبره عمل میکند بعبارت بهتر رفتار یک فرد خبره تقلید می شود. این سیستمها از آنجایی که بصورت هوشمند عمل می کنند، یکی از مقوله های هوش مصنوعی نیز محسوب میشود. مثلا میتوان به سیستمهایی چون گزینش هوشمند کارکنان، برنامه ریزی تولید هوشمند و .. اشاره کرد.

سیستمهای  Neural Computing

سیستمهایی است که تلاش می کند تا عملکرد مغز انسان را (شبکه عصبی) در حل مسائل تقلید کند . بدین ترتیب که برای یک مسئله  خاص ، شبکه ای از تعدادی عناصر پردازشی ( Processing Element ) را طراحی و پیاده سازی می شود و سپس عملیات یادگیری در آن صورت می پذیرد پس از یادگیری سیستم قادر است تا مسائل جدید را حل کند.

انواع سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

۱-عملیاتی

۲-تحلیلی

۳-تعاملی

هدف اصلی سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری  ایجاد وفاداری در مشتری است در اثر تعامل .

باشگاه مشتریان باعث ایجاد تعامل (ارتباط دو سویه) می شود.

مراحل پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

۱-شناخت نیاز کاربر

۲-تحلیل عملیات

۳-طراحی راه حل

۴-ساخت سیستم اطلاعاتی

۵-مرحله گزار(انتقال)اجرا و تست

۶-بهره برداری از سیستم

تفاوت سیستم اطلاعاتی و سیستم مدیریت دانش

در یک سیستم اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات در سازمان صورت می گیرد.

در سیستم مدیریت دانش، مدیریت دانش درسازمان اتفاق می افتد.

اطلاعات باعث ایجاد آگاهی است.

دانش

تلفیق اطلاعات و تجربه براساس (ویژگی های شخصیتی) است

انواع دانش

۱-صریح (آشکار): قابل انتقال

۲-ضمنی (پنهان): بستگی به حظور ذهن و واکنش مناسب دارد

خرد یا فرزانگی (wisdom)

استفاده مناسب و به موقع از دانش

هدف و تلاش سیستم های اطلاعاتی تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی است

تعریف مدیریت دانش

روشهایی است برای اداره دارایی های دانش و آشکار کردن دانش پنهان در ذهن افراد  برای دسترسی همگان در سازمان

گردآورنده : شهرزاد نیاکان

Loading


دیدگاه‌ها

82 پاسخ به “مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات Management of ICT”

 1. I pay a visit day-to-day some sites and blogs to read posts, except this weblog presents quality based articles.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 2. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering issues with your website.
  It appears as if some of the written text in your content are running off the
  screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?
  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

  1. Thank you so much. I’ll check it.

 3. I have recently started a website, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. Cecilia Alfons Simmons

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 4. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 5. Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be
  ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  1. Thank you so much for your time and consideration.
   I don’t use Twitter.

 6. This is my first time pay a quick visit at here and i am truly impressed to read everthing at one place. Fawne Dillon Winterbottom

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 7. certainly like your web site but you need to test the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the reality on the other
  hand I will surely come again again.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 8. This is one awesome article post. Much thanks again. Really Cool. Adi Kennedy Christalle

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 9. Dead composed content , appreciate it for information . Bambi Nickie Wenonah

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 10. Now there is also the case of definitely takes the cake. Joann Eduard Zachariah

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 11. Hurrah! After all I got a webpage from where I can actually get valuable facts concerning my study and knowledge. Griselda Dennie Savage

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 12. Wow, that’s what I was seeking for, what a stuff!
  existing here at this blog, thanks admin of this web
  site.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 13. I think you have mentioned some very interesting points , thankyou for the post. Myriam Gasper Celina

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 14. Wonderful site. A lot of helpful info here. I am sending it
  to some buddies ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 15. I do not even know how I stopped up right here, however
  I thought this submit used to be great. I don’t realize who
  you’re but definitely you’re going to a well-known blogger for those who aren’t already.
  Cheers!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 16. I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a
  visit this blog on regular basis to take updated from hottest news update.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 17. Great delivery. Solid arguments. Keep up the great spirit. Roze Wallas Vaules

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 18. Hurrah! In the end I got a web site from where I can truly get valuable data regarding my study and knowledge. Ronda Abdul Margeaux

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 19. Unquestionably imagine that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the
  net the easiest factor to take into accout of. I say to you,
  I definitely get irked whilst folks consider worries that they plainly do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , folks can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thank you

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 20. Simply desire to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is just great and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to
  date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up
  the gratifying work.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 21. If some one wants to be updated with hottest technologies therefore
  he must be pay a quick visit this web page and be up to date all the time.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 22. You made some decent points there. I did a search on the subject matter and found most guys will go along with with your site. Nertie Wendall Skolnik

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 23. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this post and if I could I want
  to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you could write next articles referring to this article.

  I want to read more things about it!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 24. My brother suggested I would possibly like this website.

  He was once entirely right. This put up actually made my day.

  You can not consider simply how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 25. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 26. I am actually thankful to the holder of this site who has
  shared this wonderful post at here.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 27. Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time
  as you amend your site, how can i subscribe for a weblog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast
  provided vivid transparent concept

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 28. Incredible! This blog looks exactly like my old
  one! It’s on a entirely different topic but
  it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 29. Hey there great blog! Does running a blog like this require a great deal
  of work? I’ve virtually no expertise in programming but I was hoping to start
  my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject but I simply needed to ask.
  Appreciate it!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 30. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 31. That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Simple but very precise information… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 32. You should be a part of a contest for one of the highest quality
  blogs on the net. I am going to recommend this
  website!

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 33. Every weekend i used to pay a quick visit this web page, because i want enjoyment,
  since this this website conations truly good funny information too.

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 34. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 35. If you want to use the photo it would also be good to check with the artist beforehand in case it is subject to copyright. Best wishes. Aaren Reggis Sela

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 36. Thank you for your blog post.Really thank you! Awesome.https://salesalevia.com/

  1. Thank you so much for your time and consideration.
   good luck.
   Shahrzad

 37. Say, you got a blog write-up. Genuinely appreciate it! Really Cool. Clementia Pepito Susannah

  1. Thank you so much for your time and consideration.
   good luck.
   Shahrzad

 38. C’est en réalité une information agréable et utile. Je suis convaincu que vous venez de partager ces informations utiles avec nous. S’il vous plaît, gardez-nous au courant de ceci. Merci d’avoir partagé.
  Roze Royce Landmeier

  1. Thank you so much for your time and consideration.
   good luck.
   Shahrzad

   1. Thank you so much for your time and consideration.
    good luck.
    Shahrzad

 39. Bonjour, ton blogue est très réussi! Je te dis bravo! C’est du beau boulot! 🙂 Bathsheba Finn Ramsay

  1. Thank you so much for your time and consideration.

 40. One can learn something new here everyday. Im a regular for most of those blogs, but still didnt know about a couple of them. Dorette Ethelbert Trilbie

  1. Thank you so much for your time and consideration.
   You are very kind .
   good luck.
   Shahrzad

 41. Das Lesen Ihres Artikels hat sehr viel Spaß gemacht. Lise Delmer Zendah

  1. Vielen Dank für Ihre Zeit und Rücksichtnahme.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *